หน้าที่และความรับผิดชอบ

   1)  ฝ่ายพิจารณาโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

      - รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ ศักยภาพของลุ่มน้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทาน เพื่อวางแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ ไว้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ

      - ศึกษา วิเคราะห์ และบูราณาการการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำที่คาบเกี่ยวระหว่างสำนักงานชลประทาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

      - รวบรวมข้อมูลความต้องการ ความเหมาะสมของโครงการทางด้านวิศวกรรม ประยุกต์ใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านสภาพภูมิประเทศ เศษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง สภาพปฐพีและธรณี สภาพลุ่มน้ำ สภาพการเพาะปลูก สภาพทางอุทกวิทยา เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทำรายงานการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมมอบหมาย

      - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ชี้แจงข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับข้อมูล คำตอบข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพิจารณาโครงการ

      - ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล คำนวณปริมาณงาน เพื่อจัดทำเอกสารจัดชื้อจัดจ้าง ราคากลางเงื่อนไขและข้อกำหนดในการจ้าง (TOR) งานด้านพิจารณาโครงการและออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      - ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศ หรือแนวทางวิธีการที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ

      - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

   2)  ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

      - วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห์ สำรวจสภาพภูมิประเทศตามรายงานการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น ตามมาตราฐานการสำรวจของกรมชลประทาน แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อจัดทำแผนที่สำรวจภูมิประเทศประเภทต่างๆ

      - วางแผน สำรวจ วางมุดหลักฐาน ไว้ใช้เป็นหมุดอ้างอิงในการจัดทำแผนที่งานสำรวจ ให้มีค่าพิกัด ค่าระดับถูกต้อง และใช้ในงานก่อสร้าง โดยนำไปกำหนดตำแหน่งและระดับอาคารที่ถูกต้องตามแบบ

      - ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์และการนำเทคโนโลยี โปรแกรมและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้กับงานสำรวจ เพื่อให้โปรแกรมในการสำรวจ และแผนที่สำรวจภูมิประเทศมี่มีความถูกต้อง มรประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว

      - วิจัย พัฒนา ตรวจสอบ และวางระบบฐานข้อมูลด้านการสำรวจในรูปแบบดิจิตอลไฟล์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลด้านการสำรวจที่มีความเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว

      - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

   3)  ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

      - ศึกษา รวบรวม ประเมินผล คำนวณทางวิศวกรรม สำรวจ วิเคราะห์ และตรวจสอบวิธีการสำรวจทางธรณีวิทยารากฐาน วิศวกรรมธรณี ปฐพีและธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม อุทกธรณีวิทยาและพิจารณาความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยของดิน หินฐานราก   โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจด้านปฐพีและธรณีวิทยา

      - ศึกษา วิเคราะห์ คำนวณทางวิศวกรรม วิจัย ออกแบบ ตรวจสอบ กำหนดแนวทางและวิธีการปรับปรุงฐานราก เพื่อจัดทำรายละเอียดการปรับปรุงฐานรากของอาคารชลประทานตามมาตราฐานด้านวิศวกรรม

      - ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล ดำเนินการงานปรับปรุงฐานรากเขื่อนและอาคารประกอบ เพื่อให้ฐานรากมีความมั่นคงแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก และป้องกันการรั่วซึมของน้ำผ่านลอดตัวเขื่อน

      - ศึกษา พิจารณา เสนอแนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดที่เกี่ยวข้องด้านธรณีวิทยา เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของเขื่อนกักเก็บน้ำและอาคารชลประทานต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้ ถูกต้อง แม่นยำ ยิ่งขึ้น

      - ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล คำนวณปริมาณงาน เพื่อจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเงื่อนไขและข้อกำหนดในการจ้าง (TOR)  งานด้านปฐพีและธรณีวิทยา ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหลักวิชาการด้านปฐพีและธรณีวิทยา และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

      - ให้คำปรึกษา กำกับ ควบคุม เสนอแนะข้อคิดเห็นงานด้านปฐพีและธรณีวิทยากับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รูปแบบและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

      - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

   4)  ฝ่ายออกแบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

      - ศึกษา พัฒนา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ประยุกต์และปรับปรุง เกี่ยวกับกับการดำเนินงานด้านออกแบบงานต่างๆ ภายในเขตสำนักงานชลประทานโดยการออกแบบเพื่อพิจารณาจัดทำรายงานความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  การออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษ และงานปรับปรุงโครงการ รวมทั้งการออกแบบโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

      - ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรมประกอบการจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและจ้างสำรวจ-ออกแบบ บริหารสัญญาจ้างสำรวจ-ออกแบบเร่งรัดงานคำนวณออกแบบของบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด

      - กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานออกแบบของบริษัทที่ปรึกษา โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ตรวจสอบคำนวณปริมาณงานและราคาที่จะก่อสร้าง รวมทั้งเก็บแบบและพิมพ์แบบ ตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง โดยเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข (Specification) ในการก่อสร้างและจัดหาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตราฐาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของสำนักงานชลประทาน

      - ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ และปรับปรุง การออกแบบเพื่อการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สะดวกกับการใช้งานประหยัดเวลาและทรัพยากร มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

      - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา แบบมาตรฐานงานด้านชลประทานและอาคารประกอบ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (โดยสามารถแสดงถึงการกำหนดเงื่อนไขในการออกแบบ (Design Criteria))

      - ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร?และการนำเทคโนโลยี โปรแกรมและเครื่องมือสมัยใหม่ในการออกแบบ เพื่อให้โปรแกรมในการออกแบบ และแบบที่มีความถูกต้องมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว

      - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

   5)  ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

      - ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ทดลอง ทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงโครงการ และให้บริการทดสอบคุณภาพงาน (ก่อสร้าง งานดิน คอนกรีต และงานอื่นๆ ในสนาม) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการทดสอบ วิเคราะห์วัสดุทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินงาน เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพตามมาตราฐาน มั่นคง แข็งแรง ตามข้อกำหนดด้านวิศวกรรม

      - ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา คอนกรีตและวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างเพื่อกำหนดเทคนิคและวิธีการทดลองให้ได้ตามมาตราฐานหลักวิศวกรรม ข้อกำหนดทางวิชาการ และความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย

      - กำกับ ดูแล ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง

      - ศึกษา วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีเครื่องมืิอ อุปกรณ์ทดสอบวัสดุก่อสร้างเพียงพอกับความต้องการของงาน

      - ทดสอบหาค่าพารามิเตอร์และคุณสมบัติของวัสดุเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้าง

      - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด