ข่าวสาร

สำนักงานชลประทานที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อม รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรม 31 ก.ค. 60

   วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 3 ได้ประชุมร่วมกับ นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านการควบคุมการก่อสร้าง) นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเตชะเสน 2 สำนักงานชลประทานที่ 3 เรื่อง เตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำบริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ