ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ

นายชานนท์ แก้วเขียว

หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ (สป.ชป.3)

นายประกาย แน่นอุดร

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

นายสิทธิเดช เมืองเงิน

พนักงานพิมพ์แบบ ส 3

นายสมพงษ์ แน่นอุดร

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายสิทธิชัย เพาะปลูก

ช่างสำรวจ ช 3

นางสาวจรรยา อินทรผล

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นางทัศนีย์ ศานติสุนทร

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นายเทอดพงษ์ พาน้อย

นายช่างสำรวจ

นายศุภวัชช์ สุขเสริม

นายช่างสำรวจ

นายธีระ นำภา

ช่างสำรวจ ช 3