ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา

นายประดิษฐ์ สิทธิยศ

หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา (ปธ.ชป.3)

นายวิทยา พงษ์หนาด

นักธรณีวิทยาชำนาญการ

นายณรงค์ชัย ถายา

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

นายประเสริฐ อินทโชติ

ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

นายนิพนธ์ เจริญสินธุ์

ช่างก่อสร้าง ช 3

นางภัทรา ทิตะระ

พนักงานพิมพ์ ส 3