ฝ่ายออกแบบ

นายธีรพงษ์ บุญศัพย์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ (อบ.ชป.3)

นายอานนท์ อุดามาลย์

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายอมรศักดิ์ ศรีประเสริฐ

วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ

นางสาววนารี ศรีวิไชย

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายมานัส ทองมาลัย

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นางสาวอนงค์ เผ่าเมือง

วิศวกรชลประทาน

นายอธิพันธ์ กันจู

นายช่างเขียนแบบ

นางฬุริยา ทรัพย์สกุล

ช่างฝีมือสนาม ช 3

นางภาวนา พึ่งพิณ

ช่างก่อสร้าง ช 3

นางสำรวย โพธิ์เนียม

พนักงานพิมพ์แบบ ส 3

นางสุรีรัตน์ ตะทวี

พนักงานพิมพ์ ส 2

นายจักรกฤษ คุณพุฒิภิญโญ

พนักงานชลประทาน บ 2