โครงสร้างบุคลากร

นายฉัตรชัย ทองปอนด์

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม (ผวศ.ชป.3)

.

หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ (พค.ชป.3)

นายธีรพงษ์ บุญศัพย์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ (อบ.ชป.3)

นายประดิษฐ์ สิทธิยศ

หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา (ปธ.ชป.3)

นายชานนท์ แก้วเขียว

หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ (สป.ชป.3)

นายธีระ นวลปลอด

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ (ตว.ชป.3)